Návrh experimentu (DOE) je súhrn metodík a nástrojov, ktoré nám umožňujú rýchlym

a spoľahlivým spôsobom dosiahnuť cieľ pomocou experimentu. DOE je určené na zmenu, prevenciu. Cieľom DOE nie je vyrábať stále rovnaké výrobky, ale v konečnom čase identifikovať a nastaviť tie faktory, ktoré ovplyvňujú výstup (výstupnú charakteristiku).

Umožňuje pochopiť väzbu medzi výstupom a vstupmi procesu, t.j. umožňuje pochopiť závislosť výstupnej charakteristiky na vstupných faktoroch.

Postup

 1. 1, Plánovanie experimentu
  1. a, Voľba výstupnej veličiny (je potrebné počítať s experimentálnou chybou)
  2. b, Rozdelenie faktorov na konštrukčné a šumové
  3. c, Rozdelenie typu faktorov podľa počtu úrovní
 2. 2, Vlastný návrh experimentu
  1. a, Určenie typu faktorových experimentov
 3. 3, Uskutočnenie experimentu
  1. a, Znáhodniť poradie
  2. b, Vykonať všetky kroky v čo najkratšom čase
  3. c, Zaznamenávať akékoľvek zmeny a udalosti, ktoré nastali
 4. 4, Analýza výsledkov
  1. a, Identifikovať vplyv faktorov na strednú hodnotu výstupnej charakteristiky
  2. b, Identifikovať vplyv faktorov na premenlivosť výstupnej charakteristiky
  3. c, Overiť platnosť záverov
  4. d, Určiť efekt jednotlivých faktorov a ich interakcií na výstupnú charakteristiku
  5. e, Určiť efekt jednotlivých faktorov a interakcií na premenlivosť výstupnej charakteristiky
  6. f, Graficky znázorniť efekty
  7. g, Vypočítať efekt interakcií faktorov na výstupnú charakteristiku
 5. 5, Aplikácia výsledkov
  1. a, Prezentovať výsledky
  2. b, Štandardizovať výsledky
  3. c, Plánovať nové experimenty, aj pre iné procesy

Podpora expertov a kvalitný tréning sú nevyhnutné pre úspešnú zvládnutie nástroja.
Viac informácii nájdete tu:  DOE - Design of experiment.